Informatii utile
Colaboratori
Producator ulei vegetal pur
Carmita Classic
Avocat definitiv
Gherman Amalia - Maria
Traduceri autorizate
Dogeanu Adriana
Acte necesare

 

     ÎNSTRÄ‚INÄ‚RI BUNURI IMOBILE
(contract de vânzare, donaÅ£ie, rentă viageră, întreÅ£inere,schimb, etc.)

 

     Pentru toate înstrăinările de bunuri imobile sunt necesare în principal:

     a) Partile să se prezintă personal cu actele de identificare sau prin mandatar, cu procură autentică;

 

     b) Actele de proprietate, (în funcÅ£ie de specificul tranzacÅ£iei, apartament sau construcÅ£ii ÅŸi/sau terenul aferent în original sau duplicat;

 

     c) Certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal competent al autorităţii administraÅ£iei publice locale care să ateste achitarea tuturor obligaÅ£iilor locale datorare autorităţii administraÅ£iei publice locale pe a cărei raze se află înregistrat fiscal bunul care se înstrăinează, la solicitarea contribuabilului sau a notarului, respectiv împuternicitului acestuia, ce poate fi utilizat pe toată perioada lunii în care se emite, putând fi prezentat de contribuabil, în original sau în copie legalizată;

 

     d) Extrasul de carte funciară pentru autentificare emis de Oficiul de Cadastru ÅŸi Publicitate Imobiliară (O.C.P.I. ) de la locul situării bunului imobil obÅ£inut de notarul public la cererea vânzătorului, ce poate fi utilizat în termen de 10 (zece) zile lucrătoare, calculate de la data depunerii cererii la O.C.P.I.- ul competent, )

 

     e) Adresă emisă de instituÅ£ia bancară în favoarea căreia există constituite ipoteci ÅŸi interdicÅ£ii, în cazul în care imobilul ce se doreÅŸte a fi înstrăinat este grevat de ipoteci constituite în favoarea unor instituÅ£ii bancare din care să reiasă acordul expres al acestora cu privire la înstrăinare ÅŸi procedura radierii ipotecilor ÅŸi interdicÅ£iilor aferente;

 

     f) Certificat de performanţă energetică a clădirii , eliberat potrivit Legii nr. 372/2005, modificata, privind performanÅ£a energetică a clădirii de un auditor energetic autorizat (doar în cazul vânzării; ÅŸi închirierii

 

     g) Certificate de căsătorie vânzători ÅŸi cumpărători (după starea civilă a participanÅ£ilor la actul juridic civil);

 

     h) Dovada exercitării / neexercitării dreptul de preemÅ£iune instituit prin Legea nr. 422/2001 republicată, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, privind protejarea monumentelor istorice (de ex: clădiri de valoare istorică sau arhitecturală deosebită sau terenuri pe care se găsesc vestigii istorice);

 

     i) Toate facturile emise de societăţile prestatoare de servicii cu care există încheiat contracte de furnizare de servicii (curent electric, canalizare, apă, etc) ÅŸi chitanÅ£ele doveditoare de plată a acestora.

 

 

     ÎNSTRÄ‚INÄ‚RI BUNURI MOBILE
     Actele de identitate ale părÅ£ilor, conform lit. a), alăturată;
     Actul de proprietate sau factura (dacă există) de la producător, în original

 

     Pentru autoturisme:
     Cartea de identitate si certificatul de înmatriculare a vehiculului;
     Certificatul de atestare fiscală menÅ£ionat la pct. c) de mai sus;

 

     Procedura succesorala

     Cererea - se completeaza in fata notarului public. Cererea va cuprinde: data decesului si ultimul domiciliu al defunctului; numele, prenumele si domiciliul succesibililor, bunurile succesorale si eventualele datorii ale defunctului;
     Actele de stare civila: (certificatul de deces al autorului, certificatul de nastere al succesorilor, si, dupa caz, certificatul de casatorie).
     Actele de proprietate asupra bunurilor mobile si imobile ale defunctului si certificat de atestare fiscala eliberat de Primarie (administratia financiara) referitoare la bunurile mobile si imobile ale defunctului.
     Doi martori în completarea probelor privind existenta mostenitorilor
     Pentru cei ce nu pot lua parte personal la dezbateri se va prezenta procura succesorala de reprezentare în forma autentica.
     Testament (autentic sau olograf), daca defunctul a intocmit un astfel de act
     Important: Actele solicitate de notarul public pentru indeplinirea unei proceduri notariale difera in functie de situatia concreta si de procedura indeplinita.

.

Tel:  (+4)0744 770540
         (+4)0358 112067
Fax: (+4)0358 112067
E-mail: vasileluhajr@yahoo.com

BIROUL NOTARIAL INDIVIDUAL LUHA VASILE
Str. Trandafirilor, nr.17, ap.1, Alba Iulia